خانه خدمات ثبتی طبقه بندی شرکت های تجاری – انواع شرکت‌ها و روش‌های طبقه‌بندی